יפוי כוח מתמשך Uplaw

ייפוי כוח מתמשך – כלי משפטי יעיל למען העתיד שלך

כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניך בעתיד, במידה ולא תוכל לטפל בכך בעצמך? החוק החדש מאפשר בידיכם לשלוט ולקבוע מראש ובפרוטרוט כיצד ייראו חייכם בעתיד אם וכאשר מצבכם ישתנה לרעה ותחול התדרדרות במצבכם הבריאותי

מדובר בכלי משפטי חדשני, יעיל וגמיש, שהולך וצובר תאוצה מאז כניסתו לחוק בישראל בשנת 2017. הכירו את ייפוי הכוח המתמשך, שעוזר לקרובי משפחתו של אדם מבוגר להתנהל ביעילות ללא מעורבות הרשויות ובתי המשפט.

מדובר במסמך משפטי, המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. הכול בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של ייפוי הכוח המתמשך. האדם בוחר מרצונו, בהחלטה וולונטרית ועצמאית, בשלב שבו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות, לקבוע מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו בעתיד אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, ולנהל את ענייניו באמצעות אדם אחר, שהוא מיופה כוח מתמשך.

ההתדרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה פיזית, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם ובצלילות הדעת שלו לקבל החלטות בענייניו.

לאיזה עניינים מתייחס ייפוי הכוח המתמשך, לעניינים של רכוש או גוף?
ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס הן לעניינים אישיים, כלומר לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, למנהגיו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים והמשפחתיים.

עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי", שמתייחס לעניינים רפואיים בלבד, לדוגמה אילו טיפולים יקבל, איך והיכן, ככל שניתן לקבוע זאת מראש.

ומה לגבי העניינים כמו רכוש וכסף?
ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס גם לענייניו הרכושיים, כלומר לטיפול בנכסיו, בכספיו ובהתחייבויותיו של האדם. בכל הנוגע לענייני כספים ורכוש, ניתן לתת לממונה הסמכה "פתוחה" לקבל בשמו החלטות עתידיות לפי שיקול דעתו, בכפוף למגבלות כלשהן, או לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות והפעולות שייעשו ברכושו.

עם זאת, על-פי החוק החדש, ישנם עניינים שאותם חייב נותן ייפוי הכוח לציין ולפרט בכתב, אם ברצונו שהממונה יוסמך לפעול לגביהם. אם לא ייעשה כן מראש למתן הסכמה מפורשת, ברירת המחדל תהיה – היעדר סמכות של הממונה.

כך לדוגמה, מתנות תרומות והלוואות – אם אין הסמכה מפורשת, יש רשות לפעול רק עד 10,000 שקלים, ואילו הסכמה מפורשת ניתן לתת עד לסכום של 100,000 שקלים. וכך לדוגמה, לביצוע פעולה משפטית, נדרשת הסכמה מפורשת מסכום של 100,000 שקלים ועד לסכום של 500,000 שקלים. מומלץ לתת הסכמה לבצע פעולות כאלה, כי אף פעם אי-אפשר לדעת האם תוגש איזו תביעה שיש להתגונן מפניה או האם יהיה צורך להגיש תביעה כזו. למשל, אם יש רטיבות בדירה שמגיעה מדירת השכן וניאלץ להגיש תביעה נגד השכן כדי להפסיק את הרטיבות.

דוגמה נוספת, הדורשת הסכמה מפורשת, היא לגבי מוצרים פנסיוניים. עם זאת, חשוב להדגיש שאי-אפשר לגעת בפנסיה, וההסמכה היא רק לגבי ההתנהלות מול הגוף הפנסיוני.

האם יש עניינים שלגביהם לא ניתן לייפות את כוחו של איש אמון מטעמי?
בהחלט. החוק מגביל את העניינים הבאים שלא ניתן להתנות עליהם, כמו: המרת דת, פעולות מתוקף היות מייפה הכוח הורה או אפוטרופוס, מסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, והחלטות או פעולות לפי חוק החולה הנוטה למות, המצריך הסכמה והרשאה ספציפית מול משרד הבריאות.

לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין שהוכשר לערוך ייפוי כוח מתמשך, כדי לנסח נכון את הטפסים המשפטיים של כל ההנחיות המקדימות ולהימנע מבעיות שיצוצו בעתיד.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך להליך של מינוי אפוטרופוס?
מינוי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך אלה הם כלים משפטיים שנועדו לתת מענה למצב שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו. אבל בעוד מינוי האפוטרופוס מתבצע על ידי בית המשפט, על פי רוב לבקשת בני משפחה או רשויות הרווחה, ונעשה בכפייה לאחר שהאדם כבר אינו מסוגל לדאוג לענייניו – ייפוי כוח מתמשך נעשה בבחירה חופשית על ידי האדם עצמו, בשלב שבו הוא עדיין מסוגל להבין וללא צורך בפנייה לבית המשפט.

הבדל חשוב נוסף הוא שבמינוי אפוטרופוס, בית המשפט הוא הקובע את זהות האפוטרופוס, בעוד שבייפוי כוח מתמשך – האדם הוא שקובע את זהות מיופה הכוח שיטפל בענייניו, והוא יכול לתת לו הנחיות ברורות או גמישות בהתאם לרצונו החופשי ללא התערבות של גורמים חיצוניים.

בנוסף לכך, בייפוי כוח מתמשך, האדם יכול לתת הוראות מפורטות בנוגע לטיפול בענייניו. בעוד שבמינוי אפוטרופוס, אמנם הוא מחויב לשקול ולהחליט לפי "טובת החסוי", אך ככלל הוא פועל לפי שיקוליו והבנתו את טובתו והעדפותיו של החסוי בעניינים שבטיפולו.

קיים הבדל נוסף בין האפוטרופוס ובין ייפוי כוח מתמשך: האפוטרופוס המתמנה על ידי בית המשפט נדרש להגיש דו"חות שנתיים מפורטים לאפוטרופוס הכללי כרגולטור על מעשיו (בסיועם של אנשי מקצוע שעולים כסף), בעוד שהממונה בייפוי כוח מתמשך אינו נדרש לעשות כן.

אני בן 70, מה האופציות שעומדות לפניי בשלב זה כשאני עדיין בריא וצלול?
בפני האדם עומדת האפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך לפני עורך דין שמוסמך לכך על ידי משרד המשפטים. האפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך אינה תלויה בגיל, והיא מותנית רק בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו.

חשוב לציין כי גם אדם עם מוגבלות רשאי לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ובלבד שיהיה מסוגל להבין את משמעות החתימה על ייפוי הכוח המתמשך לאחר שיינתנו לו ההתאמות הנדרשות עבורו.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח מתמשך?
הכלי המשפטי של "ייפוי כוח מתמשך" בנוי על יחסי אמון וקירבה בין מייפה הכוח למיופה הכוח, ומדובר למעשה בהתנהלות שקופה לסביבתו הקרובה של מייפה הכוח שהיא במרבית המקרים המשפחה הקרובה. לכן גם נהוג למנות בן משפחה קרוב, מדרגה ראשונה או שנייה, כמיופה כוח (בן או בת זוג, בן או בת, נכד או נכדה, לפי הנסיבות). אם אין למייפה הכוח בני משפחה או קרובים שעליהם הוא סומך – הוא יכול למנות גופים או בעלי תפקיד מקצועי, העוסקים בכך ומיומנים בתחום.

האם ניתן לקבוע כי מיופה הכוח יקבל שכר על כך?
בעיקרון, מייפה הכוח אף יכול לקצוב למי שמינה מראש ובהסכמה שכר או החזר הוצאות, עבור כהונתם של מי שהוא מינה. אולם, בגלל יחסי האמון ביניהם, אסור שבין הממונה לממנה יהיו יחסי תלות כלכלית או יחסי דיור או כל סוג של אינטרס זר, העלול לפגוע באופן ניהול ענייני מייפה הכוח על ידי מיופה הכוח – כאשר ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לאחר ההתדרדרות במצבו של מייפה הכוח.

מה קורה אם לא חתמתי על ייפוי כוח מתמשך?
כמובן שתמיד קיימת גם האופציה לא לעשות כלום. במקרה כזה, היה והאדם לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו באופן עצמאי, עשויים קרובי משפחתו או רשויות הרווחה לפנות לבית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס שידאג לענייניו במקומו.

האם אני יכול לבד לערוך מסמך של ייפוי כוח מתמשך?
רק עורך דין שעבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח, רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך. כיום, ישנו אחוז קטן מקרב עורכי דין בישראל שמוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך, רק לאחר שעברו בהצלחה הכשרה כזאת ובתנאי שקיבלו תעודה המעידה על הכשרתם לפי החוק.

מהם החסרונות של ההליך "ייפוי כוח מתמשך"?
החיסרון המרכזי של ההליך הוא עלותו הגבוהה יחסית. קיים טווח רחב של מחירים, מכמה אלפי שקלים בודדים עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך ועד עשרות אלפי שקלים. בנוסף, ייתכן שיעבור זמן רב ממועד החתימה על ייפוי הכוח המתמשך ועד המועד שבו ייכנס לתוקף וייעשה בו שימוש ולכן רצוי לבדוק מעת לעת אם ההוראות שנרשמו בו עדיין עדכניות, והאם הוא עדיין מרוצה מהאדם שמינה למיופה הכוח מטעמו.

ומהם היתרונות של ההליך "ייפוי כוח מתמשך"?
היתרון המרכזי בהליך הוא ביכולת לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניך בעתיד, במידה ולא תוכל לטפל בכך בעצמך. יתרון נוסף, היכולת לפצל את הסמכויות בין מספר מיופי כוח. יתרון משמעותי נוסף נוגע למנגנון כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, המתבצע בתהליך מהיר ופשוט שאינו כרוך בפנייה ממושכת לבתי המשפט.

האם אני יכול להתחרט ולבטל הכול?
הביטול מתבצע באמצעות מסירת הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות טופס הודעה על ביטול.

האם יש צורך בייפוי כוח מתמשך למי שכבר ערך צוואה?
אין קשר בין צוואה ובין ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך לא בא להחליף את עריכת הצוואה. עניינה של הצוואה היא מתן הוראות ספציפיות למצווים לרשת את נכסי המצווה לאחר פטירתו של האדם, ואילו ייפוי כוח מתמשך עוסק החל מההתדרדרות במצבו של האדם ועד ליום פטירתו.

קיימת חשיבות רבה להתייעץ עם עורך דין מוסמך, שהוכשר לערוך ייפוי כוח מתמשך, כדי לנסח נכון את הטפסים המשפטיים של כל ההנחיות המקדימות, לדאוג לעתידכם ולהימנע מבעיות שיצוצו בעתיד.

עו"ד אורי ישראל פז מתמחה בצוואות וירושות, בעל תעודת הסמכה מהאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

ניתן לפנות למשרדנו: 072-2150666 או באמצעות האתר: www.uplaw.co.il  

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.