דמי הבראה

כמה דמי הבראה מגיע לך ומתי תקבל אותם?
לפחות פעם אחת במהלך השנה אתה רוצה לקחת חופשה עם המשפחה או עם החברים כדי לנוח. זה יכול להיות בישראל או בחוץ לארץ. אבל בשביל חופשה צריך כסף, ולא מעט.
משפט העבודה בישראל דואג לכך שלכל עובד ועובדת תהיינה אפשרויות כספיות לנפוש פעם בשנה עם בני המשפחה. לשם כך, מחויב כל מעסיק במשק לשלם לעובדים רכיב נוסף על השכר החודשי השוטף, המכונה "דמי הבראה", לרוב במהלך חודשי הקיץ שבהם מקובל לקחת חופשה שנתית.
דמי ההבראה משולמים בישראל מכוח הוראות צו ההרחבה בנושא. צו ההרחבה לא חל על עובדים ששכרם משתלם לפי הוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי ועובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמים בשירות הציבורי. בנוסף, צו ההרחבה לגבי דמי הבראה אינו חל על עובדים במפעלים מוגנים.
נכון להיום (יולי 2018), מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי/עסקי, עומד על 378 ₪ לכל יום הבראה.
הנה רשימת כללים שנקבעו בצו ההרחבה, בנוגע לתשלום דמי הבראה:

מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:
בתום שנת העבודה הראשונה – 5 ימי הבראה.
עבור שנת העבודה השנייה והשלישית – 6 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית – 7 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15 – 8 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19 – 9 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-20 ואילך – 10 ימי הבראה לכל שנה.

לעובדים במשרה חלקית ישולמו דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כזה, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה. על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, די בכך שיחסר לעובד יום עבודה אחד, עד להשלמת שנת עבודה, כדי לשלול ממנו את הזכות לדמי הבראה. עם זאת, עובד שפוטר לאלתר, אך היה משלים שנת עבודה לו הייתה ניתנת לו הודעה מוקדמת שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעסיק, יהיה זכאי לדמי הבראה.
כדי לקבל תשלום דמי הבראה, העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של דמי הבראה.
דמי הבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. כלומר, אין חובה על פי צו ההרחבה לשלם את דמי הבראה במועד כלשהו, ואפשר לשלם דמי הבראה במועדים שונים ובלבד שהדבר נעשה בהסכמת העובדים או בהתאם לנוהג במקום העבודה. בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע כי אין כל מניעה שיפוצל התשלום בגין דמי הבראה, כך שהוא ישולם לשיעורין במהלך חודשי השנה ובלבד שהעובד הסכים לתשלום באופן הזה.
בקביעת תקופת הזכאות לקבלת תשלום דמי הבראה לא תובא בחישוב היעדרות העובד בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד ומעסיק.
לצורך קביעת תקופת הזכאות לתשלום דמי הבראה – תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.
עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעסיק, לגבי תקופה של 7 שנים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי הבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו (כך נקבע ביום 8.1.2017 כאשר פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, שהגדיל את תקופת ההתיישנות משנתיים לשבע שנים).
האם ניתן להוציא את העובדים לנופש בפועל כתחליף לתשלום דמי הבראה? בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה זו, וקבע כי ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה בדרך של מימון נופש או טיולים מסוג זה במקום תשלום דמי הבראה. עם זאת, בית הדין התנה את המהלך בשני תנאים: ראשית, על המעסיק להודיע מראש לעובדיו כי יציאתם לטיול היא על חשבון דמי ההבראה להם הם זכאים; שנית, העובדים הסכימו לכך, בין במפורש ובין בדרך של התנהגות על ידי עצם יציאתם לטיול.
הבוס לא משלם לך דמי הבראה? אתה מתלבט כמה דמי הבראה מגיע לך? צור קשר עכשיו עם משרדינו המתמחה בדיני עבודה לקבל יעוץ משפטי לגבי זכויותיך ותעמוד על התשלום הנכון בפועל.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.