הסכמי העסקה

לפי הוראות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002, וכן תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 – חלה חובה על המעסיק למסור לכל עובד, במהלך 30 ימי העסקתו הראשונים, הודעה מפורטת על תנאיי העסקתו. עובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקתו זכאי לפיצוי סטטוטורי בסך של 15,000 ₪.

לפי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה – החל מיום 16.9.2012, משרד הכלכלה מטיל קנס של 20,420 ₪ בגין כל אי-מסירת הודעה על תנאי העבודה או על שינוי בתנאי עבודה (לפי פרט 14 לתוספת השנייה לחוק).

זאת, מעבר לסנקציה פלילית המוטלת על המעסיק ואחריות פלילית אישית של נושא משרה בחברה האחראי על התחום שבו בוצעה עבירה פלילית.

לכן, כל פעם שמתחילים להעסיק עובד או כאשר משנים את תנאי העסקתו והגדרות מהותיות של תפקידו בחברה – יש להחתים את העובד על טופס מיוחד של הודעה לעובד או על הסכם העסקה מסודר בליווי יעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.