שכר מינימום

כל מה שרצית לדעת על שכר מינימום והגנתו
חוק שכר מינימום, שחוקק בשנת התשמ"ז-1987, הוא חוק סוציאלי ממדרגה ראשונה, שקובע את זכות העובד בישראל להשתכר שכר מינימום לחודש, יום או שעה, הכול לפי העניין.
החוק מתווה את דרך חישוב ועדכון שכר המינימום, וקובע אילו רכיבים הוא יכלול.
חוק שכר מינימום בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח חוק אחר, חוזה עבודה, הסכם או הסדר קיבוצי, ולא לגרוע ממנו (סעיף 11 לחוק).

הגדרת שכר מינימום
סעיף 1 לחוק מגדיר את שכר המינימום לחודש כ- % 47.5 מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל עפ"י חוק זה. (השכר הממוצע = כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה- 1995).
שכר מינימום לשעה מוגדר כחלק ה- 186 של שכר המינימום.
שכר מינימום יומי מוגדר כחלק ה- 25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים, והחלק ה- 2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים. בתקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לעניין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998, נקבע כי למרות האמור לעיל, לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה.
זכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור, כלומר אין תוקף להסכמה של עובד לפיה הוא מסכים לתשלום שכר הנמוך משכר מינימום (סעיף 12 לחוק).

מינימום של קיום אנושי בכבוד ואחריות פלילית
מדובר ברף מינימלי לקיום אנושי בסיסי, שמטרתו גם לצמצם את מדדי העוני בחברה הישראלית. כדי להגן על אוכלוסיות מוחלשות בחברה, נחקק חוק שכר מינימום, שכיום הוא עולה בקנה אחד עם עקרונות של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום כקבוע בחוק עובר עבירה פלילית, ומשרד העבודה עלול להטיל עליו סנקציות כלכליות כבדות מנשוא: עיצום כספי של 35,740 ₪.
כמו כן, החוק להגברת האכיפה מטיל אחריות ישירה על מנהל כללי של מעביד שהוא תאגיד וקובע כי הוא חייב לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של ההוראות המפורטות להלן. במקרה של הפרת אחת ההוראות המנויות בתוספת, רשאי מפקח עבודה בכיר לשלוח למנהל הכללי התראה על מנת שינקוט אמצעים להפסקת ההפרה תוך פרק זמן קצוב. באם לא ננקטו האמצעים על ידי המנהל הכללי, חזקה כי המנהל הכללי הפר חובתו וניתן להטיל עליו עיצום כספי באופן אישי בשיעור רבע מגובה העיצום הקבוע לאותה הפרה, אלא אם כן יוכיח כי עשה ככל שניתן כדי למלא חובתו.

העלאת שכר מינימום במשק
שכר המינימום בישראל עלה בשנים האחרונות במספר מדרגות:
ביום 15.06.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה").
בהתאם להוראת השעה יועלה שכר המינימום באופן הדרגתי החל מיולי 2011 כמפורט להלן:
החל מיום 01.07.2011 ועד ליום 31.03.2012, יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,100 ₪ (כלומר, החל ממשכורת יולי).
החל מיום 01.04.2012 ועד ליום 30.09.2012, יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,100 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע, הגבוה מביניהם.
החל מיום 01.10.2012 ועד לתום תוקפו של החוק המוצע יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,300 ₪.
תוקפה של הוראת השעה יהיה מיום 01.07.2011 ועד ליום שבו 47.5% מהשכר הממוצע יעלה על גובה שכר המינימום כקבוע בהוראת השעה.
ביום 25.1.2015 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן: "הוראת השעה"). להלן עיקרי הוראת השעה:

שיעורי שכר המינימום
בהתאם להוראת השעה, יעודכן שכר המינימום באופן מדורג כמפורט להלן:
1. מיום 1.4.2015 ועד ליום 31.3.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ₪.
2. מיום 1.4.2016 ועד ליום 30.6.2016 יהיה שכר המינימום בגובה 4,650 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע כפי שהוא ב- 1.4.2016, הגבוה מביניהם.
3. מיום 1.7.2016 ועד ליום 31.12.2016 יהיה שכר המינימום הסכום האמור בסעיף 2 לעיל או 4,825 ₪, הגבוה מביניהם.
4. מיום 1.1.2017 עד תום תוקפו של החוק המוצע יהיה שכר המינימום בגובה 5,000 ₪.

הגדלת שכר המינימום
על פי הוראת השעה, אין בהסדר המפורט לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 4 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"), שעניינו הגדלת שכר המינימום לפי שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת אשר נקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים, ולפיכך יתווספו לסכומי שכר המינימום המוצעים, ההגדלות ההסכמיות האמורות.

רכיבי השכר לחישוב שכר המינימום
סעיף 3(א) לחוק שכר מינימום קובע, כי שכר המינימום יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו בעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום עבודתו. סעיף 3(ב) לחוק קובע כי רכיבי השכר לצורך חישוב שכר העבודה הרגיל הם:
1. שכר יסוד או שכר משולב.
2. תוספת יוקר (אם איננה כלולה בשכר המשולב).
3. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו, למעט התוספות המפורטות בחוק (תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק).
4. עובד ששכרו אינו משתלם לפי סעיפים 1 ו- 2 לעיל, יחושב השכר לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.
בהתאם להוראת השעה, רכיבי שכר אשר אמורים להילקח לצורך חישוב שכר המינימום אך נקבע לגביהם בחוזה עבודה, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או הסדר אישי כי לא יובאו בחשבון לצורך חישוב שכר המינימום, יבואו בחשבון לצורך חישוב שכר המינימום כאמור בהוראת השעה על אף האמור בהתניה שנקבעה.
עוד נקבע כי עובד יהיה זכאי להפרש, במידה וקיים, בין שכר המינימום, כפי שפורסם ברשומות, לסכום המתקבל משאר רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב שכר המינימום.

העלאה נוספת של שכר המינימום
ביום 7.11.2017 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017.
בהתאם להוראת השעה, החל מיום 1.12.2017 יעלה שכר המינימום ויעמוד על סך 5,300 ₪.

שכר מינימום – נוער עובד וחניכים
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 מסדירות את ענין תחולת חוק שכר מינימום לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים. התקנות הנ"ל קובעות כי שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:
(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;
(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;
(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.
שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.
שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו.

אין במידע המופיע לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה ספציפי יש לפנות למשרדינו לקבלת יעוץ משפטי מתאים.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.