עיצום כספי על מעסיק

משרד העבודה הוא הגוף האחראי כיום על אכיפת חוקי העבודה במשק. במסגרת החוק החדש יחסית, החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה שנכנס לתוקפו מיום 19.6.2012, הוקנו סמכויות אכיפה רבות לפקחי משרד העבודה.

מטרת החוק האמור היא להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. במסגרת החוק, מוסמך מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי על מעסיק בשל הפרת חוקי העבודה. המעסיק רשאי לטעון את טענותיו לפני המפקח תוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עיצום כספי.

המפקח יכול למסור למעסיק התראה מינהלית, במקום הודעה על עיצום כספי. ההתראה מאפשרת למעסיק לתקן את ההפרה מבלי שיוטל עליו עיצום כספי.

בנוסף, החוק מטיל אחריות ישירה על מנכ"ל של המעסיק שהוא תאגיד, וקובע כי המנהל הכללי חייב לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של הוראות חוקי העבודה. אם לאחר התראה שניתנה למנכ"ל לנקוט אמצעים שיש בהם כדי להביא להפסקת הפרת חוקי העבודה בחברה, והיה ולא ננקטו האמצעים הנדרשים – ניתן להטיל על המנכ"ל עיצום כספי באופן אישי בשיעור של רבע מגובה העיצום הקבוע לאותה הפרת חוק, אלא אם כן הוא יוכיח כי עשה ככל שניתן כדי למלא את חובתו.

הרשמה לניוזלטר:

הרשמו לניוזלטר של Uplaw ונשלח לכם מאמרים מרתקים.